Om Ringeriksregionen

Ringeriksregionen er den mest spennende vekstregionen på Østlandet. De store statlige infrastrukturprosjektene på veg og bane vil korte ned reisetiden til Oslo og omegn betydelig. Ringeriksbanen vil utvide pendleromlandet og knytte Ringeriksregionen tettere sammen med bo- og arbeidsmarkedene der. Videre vil regionen få kortere avstand til Oslo lufthavn, Gardermoen, som gir regionen større tilgang på internasjonale markeder og kunnskapsmiljøer. Regionsenteret Hønefoss er motoren i Ringerikssamfunnet, og sammen med de livskraftige tettstedene sikres en regional utvikling, vekstkraft og attraktivitet i hele Ringeriksregionen.

Ringeriksregionen er et historisk knutepunkt på Østlandet. Regionssenteret Hønefoss ble en viktig stasjon på jernbanenettet i 1868. I dag er regionen tilknyttet Bergensbanen mot Bergen, Randsfjordbanen gjennom Modum til Drammen og Roalinja gjennom Jevnaker med forbindelse til Gjøvikbanen. Med Ringeriksbanen vil også Hole være tilknyttet jernbanenettet.  

Ringeriksregionen består av verdifulle kulturlandskap som er rik på kulturminner. Næringshstorien i regionen er preget av naturgitte forutsetninger med næringer knyttet til skog og tømmer, og  næringer basert på landbrukets ressurser.

Næringslivet i dag er kjennetegnet ved variert næringssvirksomhet innen helse og sosial tjenester, bygge- og anleggsvirksomhet, handel og service, industri og kunnskaps- og teknologibaserte arbeidsplasser. 

Opplevelsesbaserte virksomheter som Hadeland glassverk, Kistefos og Blaafarveværket er betydelige innen reiseliv, sammen med turistdesitinasjonene Norefjell og Vikerfjell.

I regionsenteret Hønefoss ligger store offentlige arbeidsplasser som Ringerike sykehus, Kartverket og Universitetet i Sørøst-Norge, campus Ringerike.