• 13. oktober 2014

Ordførerne konstaterer imidlertid at Regjeringen ikke i tilstrekkelig grad følger opp Stortingets ambisjoner om anleggsstart i 2018 for Ringeriksbanen og at det skapes en usikkerhet om planprosessen.

Ordførerne forventer en rask og tydelig avklaring av planprosessen for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, og viser i den forbindelse bl.a. til statsrådens forsikringer til Stortinget 5. desember 2013 og til Regjeringens tidligere signaler om ambisjonsnivå og handlekraft.

I det framlagte Statsbudsjettet for 2015 er det satt av midler til videre planlegging av de viktige samferdselsprosjektene E16 Skaret – Hønefoss, E16 Jevnaker – Olum og Ringeriksbanen. Dette er ordførerne tilfredse med.

Ordførerne er usikre på hva som menes med at det skal utarbeides grunnlag for et konseptvalg for Ringeriksbanen som skal koordineres med ny E16 Skaret – Hønefoss. Ringeriksregionen har tidligere gitt uttrykk for at disse prosjektene nå er så godt utredet at det er mulig å starte opp arbeidet med reguleringsplan med konsekvensutredning tidlig i 2015. Dette betinger at Regjeringen snarest fatter beslutning om den videre planprosessen og spørsmålet om statlig planansvar.

Fra Ringeriksregionen har det tidligere vært tatt til orde for reformer i planlegging, organisering og finansiering av store samferdselstiltak. Ordførerne ser derfor med forventning fram til Regjeringens videre arbeid med dette.

Ordførerne i Ringeriksregionen vil fram mot stortingsbehandlingen av statsbudsjettet arbeide for:

  • Tydeligere og mer forpliktende formuleringer om framdrift for planlegging og anleggsstart for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss i tråd med Stortingets ambisjoner ved behandlingen av Nasjonal Transportplan 2014-23 og Statsbudsjett 2014.
  • At det sikres god framdrift i planarbeidet for E16 Olum – Eggemoen med byggestart i 2016, og at planleggingen av E16 Nymoen – Eggemoen gjennomføres slik at denne parsellen kan bygges som forlengelse av parsellen Olum – Eggemoen.
  • Forsikringer om at det er avsatt tilstrekkelige midler til planarbeidet for prosjektene E16 Olum – Eggemoen, E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen.

Ordførerne er for øvrig svært skuffet over den manglende framdriften i Statens Vegvesen sitt arbeid med bompengeutredning for E16 Bjørum – Skaret og vil følge opp denne saken særskilt.