• 15. april 2013

I samråd med Innovasjon Norge, Buskerud fylkeskommune og Ringerike Utvikling har Rådet for Ringeriksregionen utarbeidet forslag til prosjektbeskrivelse for omstillingsarbeidet. Prosjektbeskrivelsen godkjent i Ringerike kommunestyre i møte 25. april.  Prosjektbeskrivelsen finner du her.

Av formelle grunner blir midlene først utbetalt til Ringerike kommune, som må fatte de nødvendige forpliktende vedtak i forbindelse med oppstarten av arbeidet.

 Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak:

  1. Ringerike kommunestyre godkjenner den vedlagte prosjektbeskrivelsen ”Omstilling i Ringerike – Prosjektbeskrivelse” datert 10. april 2013.
  2. Kommunestyret godkjenner at det etableres en omstillingsorganisasjon som beskrevet i prosjektbeskrivelsen pkt 1.3 med et eget omstillingsstyre og med Ringerike Utvikling som operatør for arbeidet.
  3. Inntil omstillingsstyret er valgt fungerer Rådet for Ringeriksregionen som interimsstyre med de nødvendige fullmakter innenfor de tildelte omstillingsmidlene og i henhold til prosjektbeskrivelsen.
  1. Kommunestyret legger til grunn at konklusjonene fra utviklingsanalysen og forslag til omstillingsplan legges fram for kommunestyrene i Hole, Jevnaker og Ringerike til godkjenning så snart de foreligger.

 

Rådmannens saksframlegg som inneholder mer informasjon om saken, finner du her.